Drejebog for Køb & Salg af andele udarbejdet maj 2008.
Formål med drejebogen:  Denne drejebog beskriver proceduren for det samlede forløb mellem køber og sælger ved ejerskifte af andele.   

Sælger:

 • Sælger indgiver skriftlig opsigelse til bestyrelsen. Der er 3 måneders opsigelsesvarsel. Opsigelsen skal være meddelt ved udgangen af den måned, hvorfra opsigelsesvarslet skal løbe. 
 • Sælger rekvirer vurderingsmand, for vurdering af andelen. vurderingsmanden kontakter bestyrelsen for udlevering af seneste vurdering. Det er vigtigt at sælger samler alle bilag der foreligger i forbindelse med eventuelle forbedringer der er foretaget. Vurdering samt gebyr ved køb/salg betales af sælger.  
 • Vurderingen udarbejdes og opgørelse fremsendes sælger.  
 • Sælger gennemgår vurderingen, eventuelle kommentarer eller forglemmelser i forbindelse med vurderingen meddeles straks til bestyrelsen. Det er meget vigtigt at sælger bruger tid på at gennemgå vurderingen, da efterfølgende underskrift på overenskomsten udgøre sælgers godkendelse af vurderingen.  
 • Overenskomst (Andelsbevis) mellem sælger og køber udarbejdes for underskrivelse, begge parter godkender opgørelsen/vurderingen ved Deres underkrift. 
 • Sælger sørger for at loft og kælderrum er ryddet senest en uge efter overtagelsen, er loft og kælderrum ikke ryddet. Ryddes loft og kælderrum for sælgers regning. 
 • Bestyrelsen udbetaler sælgers tilgodehavende 3 uger efter købers overtagelse.       
     
  Køber:
 • Vurdering udleveres til køber under besigtigelse af sælgers andel. Køber gennemgår vurderingen og fremsætter straks sine kommentarer, hvis køber ikke er enig i opgørelsen.
 • Overenskomst (Andelsbevis) udfærdiges mellem køber og sælger, ved købers underskrift godkender køber andelens vurdering.  
 • Køber overfører/indbetaler til foreningens konto, betaling for andelen, senest 3 uger før overtagelsesdatoen. Nøgler kan afhentes på kontoret på overdragelsesdagen, hvis betalingen er registreret. Det står køber/sælger frit for indbyrdes at aftale tidligere nøgle overdragelse. Ved indbyrdes aftale om udlevering af nøgler, bortfalder sælgers garanti for udbetaling 3 uger efter overdragelsesdato, hvis køber indbetaler senere end på overdragelsesdato. 
 • Førstegangskøber/medlem indbetaler til foreningen, engangsgebyr for indmeldelse i foreningen og antenneforeningen. 
 • Køber har fra overtagelsesdatoen 2 uger til at gøre indsigelser overfor skjulte mangler eller ulovligheder. Synlige mangler som var tilgængelig ved gennemgangen accepteres ikke som værende skjulte mangler. Det er derfor vigtigt at køber ved gennemgangen afprøver blandingsbatterier, komfur, ovn og afløbs tæthed/funktion mv. Løsøre som køl/frys, opvaskemaskiner og vaskemaskiner medtages ikke i vurderingen, overtagelse af disse effekter henhører under indbyrdes aftale mellem køber/sælger.            
IMG_5639.jpg