Drejebog for Køb & Salg af andele er revideret april 2019

 Formål med drejebogen:  Denne drejebog beskriver proceduren for det samlede forløb mellem køber og sælger ved ejerskifte af andele.  

Se også "Vurderingen af lejligheden" ved at klikke her

Køber har pligt til at læse Erhvervsstyrelsen: Vejledning til køber om prisfastsættelse af andelsboliger. Marts 2019

 

Skal du sælge?

 Planlægger du at sælge din lejlighed/andel skal du følge ”Drejebog for køb og salg” og være opmærksom på at vurderingsmanden kender ”Vurdering af lejligheder”.

Et centralt punkt for sælger er, at der skal udføres el-tjek og vvs-tjek i forbindelse med salget. Og bemærk, at genopretning efter disse tjek skal betales af sælger. Bispegaarden formidler kun salg af lovliggjorte lejligheder.

Hvis vurderingen af forbedringer (udført af vurderingsmanden) kommer før el-tjek og vvs-tjek vil omkostninger til genopretning efter tjek ikke komme med i vurderingen og altså ikke tilskrevet som en forbedring.

Det anbefales derfor allerede på et tidligt tidspunkt at få udført tjek og at genoprette umiddelbart efter disse tjek. Derefter udføres vurderingen. Det betyder værdien af disse genopretninger kan komme med i vurderingen som forbedringer

 

Procedurer:

 Sælger:

 

 • Sælger indgiver skriftlig eller mundtlig opsigelse til bestyrelsen. Sælger rekvirer herefter vurderingsmand til vurdering af andelen. Vurderingsmanden vælges fra Bispegårdens liste over godkendte vurderingsmænd.
 • Efter opsigelsesdato rekvirerer sælger autoriserede håndværkere til obligatorisk VVS- og EL-tjek i forbindelse med salg af andelslejlighed. Det anbefales - men kræves ikke - at anvende håndværkere knyttet til ejendommen.
 • Sælger sender kopi af EL-tjek og VVS-tjek til bestyrelsen via bispegaarden@ab-bispegaarden.dk senest ved deadline i forbindelse med lejlighedens salgs-annoncering på hjemmesiden.
 • Sælger skal have udført genopretning i henhold til VVS- og EL-tjek senest ved overdragelsesdatoen i forbindelse med lejligheden. Kopi af regninger for genoprettelse tilsendes bestyrelsen på bispegaarden@ab-bispegaarden.dk 
 • Vurderingsmanden kontakter evt. bestyrelsen for udlevering af seneste tidligere vurdering. Det er vigtigt at sælger samler alle bilag der foreligger i forbindelse med eventuelle forbedringer der er foretaget. Vurdering samt gebyr ved køb/salg betales af sælger.  
 • Vurderingen udarbejdes og rapport fremsendes til sælger og bestyrelse (bispegaarden@ab-bispegaarden.dk)
 • Sælger gennemgår vurderingen, eventuelle kommentarer eller forglemmelser i forbindelse med vurderingen meddeles straks til vurderingsmanden. Det er meget vigtigt at sælger bruger tid på at gennemgå vurderingen, således at den er så korrekt som muligt. Afskrivningsforhold, opgørelse af mangler mv. er vurderingsmandens ansvar.
 • Eventuelle mangler, der findes ved VVS- og EL-tjek, udbedres for sælgers regning. 
 • Vurderingsmanden stiler sin regning til sælger. Håndværkere der udfører VVS- og EL-tjek stiler deres regning til og betales af sælger.
 • Overenskomst (Andelsbevis) mellem sælger og køber udarbejdes for underskrivelse, begge parter godkender opgørelsen/vurderingen ved deres underskrift. 
 • Sælger sørger for at loft/kælderrum er ryddet ved overtagelsen. Er loft og kælderrum ikke ryddet, ryddes loft/kælderrum for sælgers regning. 
 • Bestyrelsen udbetaler sælgers tilgodehavende 3 uger efter købers overtagelse.        
 • Sælger skal være opmærksom på, at fra det tidspunkt hvor vurderingen foreligger og er fremsendt til kontoret, vil det som regel tage minimum 3 måneder inden sælger kan disponere over sælgers tilgodehavende   

 Køber: 

 • Vurdering udleveres til køber under besigtigelse af sælgers andel. Køber gennemgår vurderingen og fremsætter straks sine kommentarer, hvis køber ikke er enig i opgørelsen.
 • Overenskomst (Andelsbevis) udfærdiges mellem køber og sælger, ved købers underskrift godkender køber andelens vurdering.  
 • Køber overfører/indbetaler til foreningens konto, betaling for andelen, senest 3 uger før overtagelsesdatoen. Sælger overdrager nøgler til køber kl. 12.00 på overdragelsesdagen, hvis betalingen er registreret. Det står køber/sælger frit for indbyrdes at aftale tidligere nøgle overdragelse.
 • Førstegangskøber/medlem indbetaler til foreningen, engangsgebyr for indmeldelse i foreningen samt mediegebyr. 
 • Køber har fra overtagelsesdatoen 2 uger til at gøre indsigelser til bestyrelsen overfor skjulte mangler eller ulovligheder. Synlige mangler som var tilgængelig ved gennemgangen accepteres ikke som værende skjulte mangler. Det er derfor vigtigt at køber ved gennemgangen afprøver blandingsbatterier, komfur, ovn og afløbs tæthed/funktion mv.
 • Løsøre som køl/frys, opvaskemaskiner og vaskemaskiner medtages ikke i vurderingen, overtagelse af disse effekter henhører under indbyrdes aftale mellem køber/sælger. 
 • Køber skal være opmærksom på, at finansiering skal være parat senest ca. 1 uge efter den deadline, der noteres i salgsannoncen på hjemmesiden; og at der også indenfor ca. en uge efter den deadline der annonceres, på et møde mellem køber, sælger for andelsboligforening skal fastsættes en overdragelsesdato           

 

 

 

IMG_5675.jpg