Denne informationstekst til andelshaverne er udarbejdet af bestyrelsen i samarbejde med foreningens advokat Lars Jørgen Nielsen, Advokaterne i Rosenborggade I/S april 2018

 Udlejning

Udlejning af hele andele. Fremleje

AB Bispegaardens vedtægter §10 stk. 1 anfører ” En andelshaver kan kun udleje eller udlåne sin bolig med bestyrelsens vidende og kun efter lejelovens retningslinjer, når en andelshaver af særlige grunde må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode. Bestyrelsen skal endvidere godkende lejeren og betingelserne for lejemålet.

Det betyder, at en andelshaver der vil fremleje sin andel/lejlighed SKAL have tilladelse af bestyrelsen til dette. Det betyder videre at bestyrelsen kun kan give tilladelse når den ønskede fremleje holder sig indenfor rammerne af hvad der gives tilladelse til efter lejeloven.

Lejelovens retningslinjer vedrørende fremleje er ifølge ”Lejernes Landsorganisation”:  Bor man i en lejlighed, der udelukkende er udlejet til beboelse, har man ret til at fremleje hele lejligheden i op til 2 år, når der er mindst 13 beboelseslejligheder i den ejendom, man bor i. Det er en betingelse, at lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig arbejdsmæssig forflyttelse el.lign. Udlejeren kan modsætte sig fremleje af hele lejligheden, hvis det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum, eller hvis udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.”

 Bestyrelsen giver således tilladelse til fremleje af hele lejligheden når:

 1)     Fremlejen varer mindre end 2 år

 2)     På grund af sygdom (fx indlæggelse eller rekreationsophold)

 3)     Studieophold andet sted som medfører midlertidig fraflytning

 4)     Arbejdsmæssig udstationering o.l. som medfører midlertidig fraflytning

Bestyrelsen skal se og godkende lejekontrakt og lejer. Andelshaveren må maksimalt forlange en husleje der ligger 10% over den boligafgift, som andelshaveren betaler jf. kutyme i AB Bispegaarden

En andelshaver kan kun udleje sin andel på ovenstående betingelser. Det skal videre oplyses, at vedtægterne kræver, at man bor i sin andel.

 Udlejning af værelser

AB Bispegaardens vedtægter §10 stk. 2 anfører ” Udleje eller udlån af enkelte værelser kan kun foretages efter bestemmelser fastsat af bestyrelsen.

Disse bestemmelser er som følger.

Andelshavere kan udleje og udlåne enkeltværelser i andele/lejligheder med to eller flere beboelsesrum. Der kan højest udlejes eller udlånes ét værelse per andel/lejlighed uanset lejlighedens størrelse. Antal af beboere i andelen må ikke overstige antallet af beboelsesrum. Bestyrelsen skal godkende lejekontrakten for lejemålet. Huslejen for værelset bør være proportionalt med det areal (incl. andel af fællesarealer som fx køkken, bad, entre og fælles opholdsrum) lejeren råder over i forhold til andelshaverens boligafgift. Huslejen for værelset kan dog maksimalt udgøre 90% af boligafgiften for hele andelen/lejligheden.

 Korttidsudleje

Bestyrelsen har på mødet i april 2016 besluttet ikke at godkende korttidsudleje af hverken værelser eller hel lejlighed, idet det er i modstrid med vedtægterne. Det betyder også, at Airbnb udlejning ikke tillades i Bispegaarden. Senest har generalforsamling 2018  endvidere nedstemt et forslag om at korttidsudleje skulle være tilladt.

 

IMG_5682.jpg