Denne informationstekst til andelshaverne er udarbejdet af bestyrelsen i samarbejde med foreningens advokat Lars Jørgen Nielsen, Advokaterne i Rosenborggade I/S april 2018

Overdragelse og ventelisteregler

Overdragelse. Lige linje og fælles husstand

AB Bispegaardens ventelisteregler anfører om overdragelse i overensstemmelse med vedtægternes § 8 a ” Til personer med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op eller nedstigende linje, eller til personer, der i de seneste 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren

 Lige linje

”Lige op eller nedstigende linje” betyder barn eller forælder – endog barnebarn eller bedsteforælder etc. Dvs. fx ikke søskende, farbror eller moster, nevø eller niecer.

Er man i lige op eller nedstigende linje kan man overtage (overdrages) lejligheden/andelen uanset om man bor i Bispegaarden i forvejen.

 Fælles husstand

For at være omfattet af begrebet ”Fælles husstand” kræves der er et omfang af økonomisk og socialt fællesskab mellem beboerne i en andel/lejlighed.  At leje et værelse med adgang til fællesarealer er således ikke nok til at lejer kan betragtes som værende i ”fælles husstand”.

Lejernes Landsorganisation opfatter endog ”fælles husstand” som værende et papirløst forhold se fx: ”Såfremt parter, der i mindst 2 år har haft fælles husstand (papirløst forhold), ophæver samlivet, kan de aftale hvem af dem, der har ret til at fortsætte lejemålet på uændrede vilkår.” (Lejernes Landsorganisation, hjemmeside om ”Dødsfald og skilsmisse”)

Ægtefælle, registeret partner, samlever og stedbørn er at betragte som ”fælles husstand”, hvis de bebor lejligheden.

For at komme i betragtning som tilhørende ”fælles husstand” i forbindelse med overdragelse skal ægtefælle og registreret partner overfor bestyrelsen dokumentere:

 1.      fælles bopæl i over 2 år og bebor andelen

 2.      vielsesattest

For at komme i betragtning som tilhørende ”fælles husstand” i forbindelse med overdragelse skal andre end ægtefælle og registeret partner overfor bestyrelsen dokumentere:

1.      fælles bopæl i over 2 år og bebor andelen

2.      økonomisk og socialt fællesskab

 ”Økonomisk og socialt fællesskab” kan fx dokumenteres ved at have fælles barn eller børn, fælles husholdning ,fælles bankkonto eller gensidig adgang til bankkonti de seneste 2 år, (gensidig) indsættelse i forsikringer og pensionsordninger, fælles køb af flere større forbrugsgoder (fx bil, sommerhus og større ferierejser) - eller andet der påviser fællesskab og samliv eller papirløst forhold.

 Overdragelsesrækkefølge

Overdragelse kan i prioriteret rækkefølge ske til

1.      Barn eller forældre eller andre i lige linje. Ægtefælle, samlever eller registreret partner i mindst 2 år og som bebor husstanden. Øvrige der i mindst 2 år har tilhørt fælles husstand og som bebor husstanden

2.      Personer på intern venteliste

3.      Personer på ekstern venteliste

4.      Personer valgt af overdragende andelshaver

 Overdragelsesrækkefølge ved andelshaverens død

Vedtægternes § 12 bestemmer følgende såfremt en andelshaver dør. Overdragelse i prioriteret rækkefølge kan ske til

1.      En myndig efterladt i husstanden

2.      Personer, som beboede boligen ved dødsfaldet og som i mindst 2 år havde haft fælles husstand med andelshaveren

3.      Personer udpeget ved testamente eller ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.

4.      Beslægtede i lige linje

Overdragelsesrækkefølge ved samlivsophævelse

Dette reguleres af vedtægternes §11. Ophører samliv mellem ægtefæller eller samlivsforhold i øvrigt (under forudsætning af fælles husstand i mindst 2 år ind til samlivsophør) overtages andelen/lejligheden af den parterne selv bestemmer skal overtage andelen/lejligheden eller den som myndighederne bestemmer får retten til andelen/lejligheden

Optagelse på ventelister

Ekstern venteliste

Ved personlig henvendelse kan enhver over 18 år, der henvender sig og får bestyrelsens accept blive optaget på den eksterne venteliste mod et gebyr.

Intern venteliste

Enhver andelshaver har ret til at komme på den interne venteliste. Børn over 9 år af andelshavere kan jf. Ventelisteregler § 5 stk. 1 skrives på den interne venteliste.

Er der sket samlivsophævelse i forbindelse med en andel/lejlighed og har parterne fælles børn, har den som ikke får tildelt andelen/lejligheden ret til at blive skrevet på den interne venteliste og får samtidig 1 prioritet til en mindre bolig.

Fraflytter andelshaveren Bispegaarden kan andelshaveren og andelshaverens børn ikke længere være opført på den interne venteliste.

Lejer man værelse hos en andelshaver, uden at have dokumenteret fælles husstand, betragtes man som ekstern og kan således ikke optages på den interne venteliste.

 

IMG_5675.jpg