Bestyrelsen træffer af og til beslutninger som har principiel eller almen betydning for alle andelshavere også ud over den konkrete sag, der behandles. Disse beslutninger findes naturligvis i bestyrelsesmødereferaterne, men er derfor også vanskelige at finde og få overblik over. Du kan derfor finde at resume over de væsentligste beslutninger siden 2012 nedenfor.

April 2013 Rygeforbud i beboerlokale

Bestyrelsen har besluttet, at der fremover er rygeforbud i beboerlokalet.

Juni 2014 . Éngangsgrill på græsset - Forbudt

Af sikkerhedsmæssige årsager og fordi græsset bliver ødelagt må der ikke grilles med éngangsgrill på græsset!!

August 2015 Åbning til kip

Bestyrelsens opfattelse er, 1) at der ikke er tilstrækkeligt med pulterrum i boligforeningen til også at inddrage kip’en til boligrum. Bestyrelsen er også af den opfattelse, at 2) inspektion af tag så kun bliver muligt at foretage udefra, hvilket er både uhensigtsmæssigt og ret dyrt.

 April 2016 Fremlejeregler 

Ifølge vores vedtægter skal andelshavere, som vil fremleje deres lejlighed, have tilladelse af bestyrelsen til al form for fremleje. Andelshavere som påtænker fremleje/udleje/udlån skal derfor henvende sig til bestyrelsen med en ansøgning. Dette gælder også selvom det blot vedrører ganske kort tid, som fx bare nogle få dage.  Bestyrelsen vil normalt altid give tilladelse til fremleje indenfor lejelovens rammer. Dog har bestyrelsen nu truffet en principiel beslutning om ikke at give tilladelse til kortidsudleje; altså fremleje uden egen officiel adresseændring. Dette omfatter også fx udlejning via AirBnb. Bestyrelsen skal videre gøre opmærksom på, at man i princippet altid har pligt til at bebo sin andel, dvs. man må fx ikke bo i sommerhuset og udleje/udlåne sin andel.

 Oktober 2016 Brændeovne mv. ikke tilladt

Boligforeningen har opsagt skorstensfejer, idet der ikke er nogen i foreningen, der bruger skorstenene længere. Vi har jo meget billig og effektiv fjernevarme; og der er ikke længere noget egentligt behov for supplerende varmekilde fx som en brændeovn.

Alligevel kunne andelshavere, men så vel for hyggens skyld, måske tænke sig at tilslutte en brændeovn eller lignende til skorstenen i lejligheden. Det er dog, pga. brandfaren når der ikke mere fejes skorsten, ikke tilladt længere. Bestyrelsen vil ændre husordenen, så disse forhold beskrives nærmere, i forbindelse med næste generalforsamling  

Februar 2017 Ovenlysvinduer

Ifølge vedtægterne (§6 stk. 8) skal ovenlysvinduer, der per januar 2018 er ældre ned 40 år udskiftes af andelshaveren for at foreningen stadig er ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af disse gamle vinduer. Bestyrelsen vil udsende yderligere information om dette forhold til alle andelshavere med opbygninger

Februar 2017. Den blændende fortrappedør ved sammenlagte lejligheder

Bestyrelsen enedes om, at ved sammenlagte lejligheder, hvor en fordør skal blændes, skal det stadig se ud som om døren eksisterer. Dvs. karme og gerikter bibeholdes. Døråbning iøvrigt blændes og det hele males med standard dør-farve.

Maj 2017 Blænding af bagdøre

Ved sammenlægninger af lejligheder vil den sammenlagte lejlighed normalt have to døre til køkkentrappe. Bestyrelsen traf den beslutning, at ingen af disse to døre må blændes, da de også fungerer som flugtveje

 Maj 2017 Skjulte rør i baderum

Efter forespørgsel fra andelshaver traf bestyrelsen den beslutning, at der som hovedregel ikke må etableres skjulte rør i baderum.

April 2019  Fortolkning af ventelistereglernes §11

 I forbindelse med ventelistereglernes §11 besluttede bestyrelsen, at uanset hvor mange personer der står opført som andelshavere på overenskomsten/andelsbeviset er kun én af disse at opfatte som andelshaver. De øvrige personer på overenskomsten/andelsbeviset indgår i husstanden

Maj 2019. Ansvar for badeværelser

Bestyrelsen besluttede i den forbindelse, også efter kontakt med foreningens advokat, at foreningen ikke har juridisk ansvar for badeværelser og andet opført af foreningen for mere end 10 år siden.

 

 

 

IMG_5662.jpg