Procedure ved udvidelse/ombygning af wc/bad:

 1. Der udarbejdes projekt = beskrivelse af arbejdet samt tegninger. Opbygningen skal udføres iht. seneste udgave af By og byg anvisning 200.

 2. Projektet fremlægges bestyrelsen, som udfærdiger en fuldmagt således at andelshaverne kan anmelde arbejdet til Center for byggeri.

 3. Inden arbejdet opstartes skal kopi af kontrakt mellem andelshaveren og den entreprenør/håndværker som skal udføre arbejdet indleveres til bestyrelsen. Kontrakten skal være underskrevet af begge parter.

  

Af kontrakten skal følgende krav klart fremgå:

 • At entreprenør/håndværker stiller 5 års garanti for arbejdets udførelse, med en 1 og 5 års gennemgang. Komponenter med lavere garanti periode er ikke omfattet af den 5 årige garanti, med mindre at kompo- nenterne er monteret forkert.

 • At det påhviler entreprenøren at have sædvanlig ansvarsforsikring på skader for hvilket der er ansvar efter dansk rets almindelige regler.

 • At arbejderne udføres i henhold til seneste udgave af By og Byg anvisning 200. Samt senest gældende bygnings- reglement. At såfremt der forsætligt eller uforsætligt gøres indgreb i bygningen eller forårsages skader på ejendommen, påhviler det entreprenøren fuld retablerings- eller erstatningspligt. Sådanne skader skal foreligges og afklares med bestyrelsen.

 

 4. Når arbejdet er udført fremsendes kopi af afleverings / kvalitetssikrings protokol til bestyrelsen indeholdende visuel KS af konstruktionsopbygning, gulvafløb samt udført membran.

 OBS: For badeværelser som er mindre end 3m², skal hele badeværelset ses som værende vådrumszone, og gulv samt alle vægge skal udføres med vådrumsmembran. Husk at utætheder i badeværelser henhører under egen vedligeholdelse.

 

IMG_5682.jpg