Retningslinjer for opbygning

Følgende vejledning angår opbygning af lejligheder fra 4. sal til inddragelse af loft og er udarbejdet af bestyrelsen april 2018

 

Når du skal igangsætte et byggearbejde i din lejlighed skal du foruden at tage udgangspunkt i disse retningslinjer også orientere dig i foreningens generelle retningslinjer vedrørende byggearbejder. Hvis du også skal etablere/ændre i wc/bad, så findes der ligeledes særskilte retningslinjer.

 Både andelshaveren, bestyrelsen og varmesteren har opgaver i forbindelse med en opbygning. De væsentligste fremgår af nedenstående vejledning/tjek-liste.

  

Før arbejdet går i gang

 1.      Bestyrelsen orienteres om at andelshaveren har til hensigt at foretage opbygning.

 2.      Andelshaver der ønsker opbygning indleder dialog med pulterrumsindehavere senest 1 måned inden ansøgning til bestyrelsen skal foreligge

 3.      Pulterrum på loft frigives til andelshaver, der ønsker opbygning. Erstatningspulterrum findes efter aftale med bestyrelsen til den/de andelshavere, der afgiver pulterrum.

 4.      Andelshaver, som ønsker opbygning, skal forestå flytning af effekter fra de loftsrum som inddrages til de berørte andelshaveres nye pulterrum.

 5.      Andelshaver, der ønsker opbygning, tager dialog med varmemester om opbygningen og almindelige krav til denne.

 6.      Andelshaver, der ønsker opbygning, fremsender ansøgning til bestyrelsen indeholdelse målfast tegning samt kort beskrivelse af projektet. Bestyrelsen kan herefter udstede fuldmagt til opbygningen.

7.      Andelshaver ansøger kommunen om byggetilladelse.

  

Enkelte særlige krav til byggeri og proces

 8.      Opbygningen må udelukkende fortages over egen lejlighed. Areal over hovedtrappe inddrages og deles ligeligt mellem højre og venstre.

 9.      Der skal fortages tilsyn med arbejdet som udføres i forbindelse med opbygningen. Tilsyn skal fortages af anerkendt arkitekt/ingeniør som er medlem af en brancheorganisation. Udgiften for tilsyn afholdes af andelshaver som foretager opbygningen

 10.   Bestyrelsen tillader ikke stillads som fastgøres til facaden.

 11.   Ydervægge mod eksisterende loftrum, eller naboopbygning skal udføres i henhold til byggelovgivningens regler for lydreduktion.

 12.    Der skal etableres inspektionslem i skunkvæg. Placering og størrelse på inspektionslemmen skal aftales med varmemesteren.

 13.   Der skal etableres vandmelder i skunk. Melderen placeres ved rem/tagfod.

 14.  Tilsynet afslutter og fremsender kvalitetssikrings dokumentation for godkendelse af det udførte arbejde til bestyrelsen. Dokumentationen skal indeholde visuel dokumentation for montage af ovenlysvinduer/inddækninger, understrygning med kit/bej af tagsten, isoleringsforhold, montage af installationer, lydisolering, brandsikring samt evt. membran i vådrum. Andelshaver er forpligtiget til at oplyse tilsynet om at varme- og vandinstallationer skal godkendes af foreningens varmemester.

 15.   Arbejdet skal som hovedregel være tilendebragt senest 1 år efter pulterrum er inddraget jf vedtægterne §7 stk. 3.

  

Efter endt byggeri

 16.   Det anbefales at aftale en gennemgang af byggeriet med entreprenør/håndværker inden 2 års perioden efter byggeriet er udløbet.

 17.   Når andelshaver har modtaget ibrugtagningstilladelse fra kommunen oplyses bestyrelsen om at arbejdet er færdigt.

 18.   Varmemesteren besigtiger og kontrollerer det færdige byggeri og beregner andelens nye areal ifølge ”Arealbekendtgørelsen” jf. foreningens vedtægter.

 19.   Bestyrelsen beregner den nye boligafgift og andelsværdi for andelen med henblik på udstedelse af et nyt andelsbevis.

 20.   Projektet anses for afsluttet senest 1 år efter andelshaveren har modtaget fuldmagt fra bestyrelsen og der betales den nye boligafgift efter udløbet af 1 års perioden. Dette sker uanset fremdriften af projektet.

  

Eksempel på opbygning

 

 

 

 

 

 

IMG_5662.jpg