Procedurer ved ombygninger udarbejdet juni 2007

Anmeldelse af ombygninger/byggearbejder i lejligheder.

Der skal indsendes anmeldelsesskema til byggeri og bolig ved enkeltstående ombygninger (som f.eks. ombygning af wc/baderum og installation hvor der ikke ændres på afløbsforhold, eller f.eks. nedtagning af væg eller opsætning af brændeovn) og andre forandringer i bebyggelser, der alene vedrører en enkelt boligenhed. 

Procedure ved anmeldelse af ombygninger.

1. Projektet skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen der udsteder fuldmagt for videre byggeanmeldelse. 2. Byggearbejdet anmeldes til Byggeri & Bolig Kunde Center Ottiliavej 1 Postboks 432. 2500 Valby. Der skal indsendes anmeldelsesblanket i 1 eksemplar samt tegninger/skitser i 3 eksemplarer (Målestok 1:100). 
Link til fuldmagt. http://www.bb.kk.dk/upload/bb/pdf/gyldige%20blanketter/fuldmagt_byggearbejder. pdf 
Link til anmeldelsesblanket. http://www.bb.kk.dk/upload/bb/pdf/gyldige%20blanketter/anmeldelse__byggearbejd e_lejlighed.pdf 

Ansøgning om Byggetilladelse.

Der skal ansøges om byggetilladelse hos byggeri og bolig ved større byggearbejder og væsentlige benyttelsesændringer (som f.eks. ombygning af etablering af wc/baderum, etablering og omlægning af installationer, eller f.eks. ændringer af bærende konstruktioner). 


Procedure ved ansøgning om byggetilladelse
1. Projektet skal fremlægges og godkendes af bestyrelsen der udsteder fuldmagt for videre byggeanmeldelse.

2. Der indsendes ansøgning om byggetilladelse hos Byggeri & Bolig Kunde Center Ottiliavej 1 Postboks 432. 2500 Valby. Der skal indsendes ansøgning i 1 eksemplar samt tegninger/skitser i 3 eksemplarer (Målestok 1:100).

3. Påbegyndelseskort vedlagt byggetilladelsen, fremsendes til bygningsinspektoratet ved opstart af byggearbejdet.

4. Færdigmeldingskort fremsendes bygningsinspektoratet når byggearbejdet er færdiggjort.

5. Bygningsinspektoratet udsteder ibrugtagningstilladelse. 6. Andelshaver udleverer kvalitetssikrings blanketter, kopi af byggetilladelse/anmeldelse samt ibrugtagningstilladelse til bestyrelsen. 


Link til fuldmagt. http://www.bb.kk.dk/upload/bb/pdf/gyldige%20blanketter/fuldmagt_byggearbejder. pdf 
Link til Byggetilladelse. http://www.bb.kk.dk/upload/bb/pdf/gyldige%20blanketter/ansoegning_byggetilladels e.pdf 


OBS: OBS: OBS:

Udstedte byggetilladelser vil normalt indeholde ”at punkter” som betyder at ansøger skal overholde bestemte krav iht. bygningsreglementet = BR08 samt tillæg hertil, endvidere skal DS/EN normer for byggeri ligeledes være overholdt. Endvidere kan der også stå i tilladelsen at bygningsinspektoratet skal besigtige f.eks. armeringen i et støbt gulv, inden der støbes. Byggeri og bolig oplyser altså ikke hvordan man skal udføre arbejdet, men udelukkende hvilke krav der skal være overholdt, man kan altså f.eks. godt få en byggetilladelse på opsætning af en væg der er forkert på tegningen, tilladelsen oplyser bare kravet som skal være overholdt. Så tjek om kravet er overholdt inden du begynder. Hvis man ændrer projektet undervejs, skal ændringen oplyses til bygningsinspektoratet, vent ikke til inspektoratet selv finder ud af at projektet ikke er udført iht. udstedte byggetilladelse. 

IMG_5639.jpg