Procedure ved byggearbejder

 Denne vejledning er udarbejdet af bestyrelsen for AB Bispegaarden april 2018

Når du skal igangsætte et byggearbejde i din lejlighed skal du som udgangspunkt:

1.      Ansøge bestyrelsen om tilladelse

2.      Ansøge kommunen om tilladelse

Ved indgåelse af aftale med håndværkere foreslås det at aftalen tager udgangspunkt i AB-Forbruger ”Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejde for forbrugere” samt håndværkeren er medlem af Byg Garanti.

Hvad angår indgreb i fælles installationer, som fx faldstammer, radiatorer og varmeanlæg samt elektriske installationer frem til elmåleren, må disse indgreb kun foretages af foreningen. Skal andre foretage disse indgreb, må det kun ske efter aftale med varmemesteren.

 

Du må ikke selv foretage indgreb i:

a)      Dørtelefoni

 b)     IT stik

 c)      Antennestik

 d)     Lodrette rør (stigstrenge) frem til første afspærringsventil

 e)     Faldstammer

 f)       Centralvarme

 g)      Udluftningskanaler

Der er et antal forskellige håndværkere tilknyttet ejendommen i forbindelse med akuttilfælde (se hjemmesiden), som ejendommen også typisk vil bruge til indgreb i de fælles installationer. Med mindre andet aftales med varmemesteren, så skal det være disse fasttilknyttede håndværkere, som står for den del af byggearbejdet, som direkte vedrører ovenstående fællesinstallationer. Det står andelshavere frit for at benytte andre håndværkere til det øvrige byggearbejde.

Hvilke byggearbejder kræver tilladelse fra bestyrelsen?

·        Flytning/nedtagning af ikke-bærende vægge – også dele deraf

·        Nedsænkning af lofter

·        Blænding af yderdøre

 ·        Opsætning af nye yderdøre

         Nyt toilet/bad (se særlige regler/vejledning ”Retningslinjer for wc/bad” (link) bestyrelsen marts 2018)

 ·        Nye afløbsforhold for køkken eller bad/toilet

 ·        Opbygning af 4. sal lejligheder til loft (se særlige regler/vejledning ”Retningslinjer for opbygning” (link) bestyrelsen marts 2018)

·        Sammenlægning af lejligheder

 ·        Elektriske ledningstræk fra el-måler til kontakter

 ·        Flytning af gas – og eller elmåler

 ·        Nye vinduer

 ·        Nye radiatorer eller udskiftning af radiatorer mv. (se også særlige regler i vedtægterne)

 ·        Indgreb i faldstammer

 ·        Indgreb i stigledninger

 ·        Mekanisk udsugning fx fra køkken eller bad

 

Du får ikke tilladelse til:

·        Tilslutning af brændeovn til skorsten

·        Nedtagelse af hele eller dele af bærende vægge

·        Gulvvarme med vand i slanger fra fjernvarmeanlægget

 ·        Håndklædevarmere med vand fra fjernvarmeanlægget

 ·        Nedlæggelse af radiator/hedeflade

 

Er du i tvivl om dit projekt kræver tilladelse fra bestyrelsen så spørg på kontoret.

Hvad skal du gøre i forhold til boligforeningen?

Du skal udarbejde en målfast tegning over din lejlighed, hvoraf det fremgår hvad du vil foretage dig og hvor i lejligheden byggearbejdet foretages.

Du skal med kort tekst beskrive hvad du vil foretage af ændringer.

Du skal præsentere tekst og tegning for bestyrelsen (henvendelse på kontoret) som så evt. vil give tilladelse.

Ved alle påtænkte arbejder anbefales en indledende dialog med varmesteren om byggearbejdet inden ansøgning fremsendes til bestyrelsen.

Når du er færdig med projektet, og evt. har modtaget ibrugtagningstilladelse fra kommunen, skal du fremsende klarmelding til bestyrelsen, som så i visse tilfælde vil inspicere det udførte arbejde. Har arbejdet involveret autoriseret håndværker skal ved inspektionen fremvises afregning fra denne.

Bestyrelsen kan forlange arbejde omgjort, såfremt det udførte arbejde ikke lever op til korrekt håndværksmæssig standard (god håndværksmæssig skik) eller ikke er udført i henhold til gældende regler.

Hvis du undervejs i et byggeprojekt støder på vanskeligheder/problemer som du synes foreningen er ansvarlig for (fx vedrørende faldstammer eller skimmelsvamp med meget mere) må du ikke nedtage eller forandre. Du skal straks kontakte foreningen/ejedomsfunktionærerne, som så vil besigtige forholdene. Fjerner du "problemting" vil du selv blive pålagt alle omkostninger også selvom foreningen er ansvarlig for det pågældende.

Hvad skal du gøre i forhold til kommunen for at opnå evt. tilladelse?

Kommunen kræver ikke at du skal have tilladelse til alle slags forandringer i din lejlighed. Men den kræver det for visse byggearbejder som fx sammenlægning af lejligheder, opbygning på loft fra 4 sal og nyopført wc/bad.

Du skal gå ind på Københavns Kommunes hjemmeside ”Ansøg om byggetilladelse” og efter at have læst denne vejledning gå videre til samme hjemmesides ”Byg og miljø”. Herefter må du lade dig vejlede af hjemmesiden ”Byg og miljø” for at indsende en ansøgning til kommunen.

Ansvarsforhold

Det er andelshaverens ansvar at byggearbejder vedrørende andelen har fået de fornødne tilladelser fra boligforeningen og kommunen samt at den håndværksmæssige udførelse følger lovgivning og relevante forskrifter og normer jf. bygningsreglementer mv. Det vil fx også sige at der anvendes autoriseret håndværker/entreprenør i de tilfælde det er påkrævet (fx til VVS-arbejder og elektrikerarbejde).

Ved afhændelse af andelen/lejligheden vil det blive undersøgt om nødvendige tilladelser mv. til byggearbejder foreligger; og det vil blive undersøgt om det håndværksmæssige lever op til gældende forskrifter og regler samt god håndværksmæssig skik. ”Mangler” vil blive pålagt sælger.

 

 

 

 

 

IMG_5644.jpg